Londýnská škola – známky nebo konejšení?

V rámci debaty o formativním a sumativním hodnocení našich žáků přikládám autentické výstupní vysvědčení absolventa posledního (šestého) ročníku veřejné základní školy v Londýně.

Možná směřujeme v ČR k podobnému typu vysvědčení. Takto podrobné mi připadá nadbytečné. Díky pečlivé práci učitelů a jejich zápisům v žákovských knížkách nebo na Bakalářích (tam bohužel méně) máme s dětmi přesnou představu, jaké učivo dětem jde a v jakém mají rezervy. Není potřeba, aby to samé učitelé ještě znovu vypisovali v pololetí a na konci roku. Zda se dítě v něčem zlepšilo, vidíme na průběžných známkách a koneckonců nám to konkrétní učitel řekne při konzultačních hodinách.

Zásadní výhradu mám k jisté rozplizlosti hodnocení: v odstavci matematika se objevují výrazy jako velký pokrok, byl jsem ohromen, výborné výsledky, umí dobře pracovat atp., ale první (a dle mého soudu nejdůležitější) kolonka „Informace a výsledky jsou uvedeny jasně“ má hodnocení „podprůměrně“. John tedy uvádí při výpočtech špatné výsledky, ale zase je sebevědomější při vytváření grafů, ostatní dovednosti má průměrné, pamětné počítání „nad očekávání“, takže je to vlastně dost dobré vysvědčení. Z rozhovorů s učiteli v londýnské škole vím, že někteří rodiče nemají až do 6. ročníku, kdy v UK probíhají celostátní srovnávací písemné zkoušky a přijímací zkoušky na střední školy, vůbec představu, jak na tom jejich dítě je. Díky jisté hladivosti a snaživosti vysvědčení mívají často oprávněný dojem, že výsledky jejich dítěte jsou výborné, naprosto srovnatelné s ostatními. Teprve celostátní zkoušky a přijímačky s bodovým vyjádřením dosažené úrovně jsou pro ně jasnou zprávou, že dítě třeba nedosahuje ani průměrných výsledků a některé střední školy jsou pro něj nedostupné.

Osobně nevidím žádný přínos v takto pojatém vysvědčení a jsem ráda, že u nás zatím většina škol i rodičů volí hodnocení prostřednictvím známek.

Kam vede tahle hladivost, konejšivost a snaha nesrážet sebevědomí dítěte, se dočtete v článku Londýnská škola: Chválit, nevyžadovat, nezkoušet.

Základní škola: XY
Report
Červenec 2014
Učitelé: paní Jamesová a pan Parker
Žák: John Blake
třída: 6. ročník

John vzal učení tento rok velmi vážně a dosáhl dobrého pokroku ve všech oblastech. Vždy se snaží přispívat k diskusím ve třídě a jeho komentáře a psaní odrážejí jedinečný a individuální styl, který si vždy užívají spolužáci i ti, kteří jeho práce čtou. John byl skvělým žákem 6. ročníku a bylo skutečným potěšením ho tento rok učit. Přejeme mu to nejlepší při studiu na střední škole.

ANGLIČTINA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Hovoří jistě a souvisle podle situace, přizpůsobuje řeč účelu a publiku.
Pozorně naslouchá názorům a myšlenkám ostatních, přiměřeně na ně reaguje.
Vyvozuje správné závěry a rozumí tématu, postavám a událostem v různých žánrech.
Umí se odkazovat na text ke zdůvodnění myšlenek a názorů.
Psaní pro různé účely je živé a promyšlené, žák používá bohatou slovní zásobu.
Rozvíjí myšlenky ve strukturovaných větách se správnou gramatikou.
Používá správná pravidla k přesnému hláskování víceslabičných slov.
Používá správně interpunkční znaménka.
Rukopis je plynulý, kompaktní a čitelný.
Komentář: John má velkou fantazii a letos napsal několik velmi pěkných slohů ve více stylech. Při psaní dokáže udržet své myšlenky a podle potřeby člení práci do odstavců. Používá širokou škálu přídavných jmen a často i poetické fráze, díky nimž jsou jeho slohy čtivé. John bezpečněji ovládá gramatiku a začíná ji používat ve svém psaní. Pracovali jsme na používání interpunkčních znamének, na což by se měl John i nadále soustředit. Jde především o to, aby používal tečky a velká písmena k přesnému označení vět. John má rozsáhlou slovní zásobu, což bylo obzvláště působivé při diskusi o slohových pracích. V tomto roce prokázal vysokou úroveň porozumění beletrii a literatuře faktu a je schopen v jednotlivých tématech použít odvozování.
MATEMATIKA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Informace a výsledky jsou uvedeny jasně
Vyvíjí a používá strategie při řešení problemů.
Používá různé metody pamětného počítání se základními matematickými operacemi
Umí základní početní operace písemně
Odhadem ověřuje správnost výsledku
Rozpozná a použije číselné vztahy a systémy
Používá grafy a tabulky ke sběru a zaznamenávání dat a jejich interpretaci
Rozpozná a vytvoří, nakreslí a správnými výrazy popíše 2D a 3D tvary
Přesně používá a interpretuje jednotky měření
Komentář: John udělal letos v matematice velký pokrok. Obzvláště jsem byl ohromen jeho rychlostí a přesností s pamětným počítáním; v tomto roce dosahoval výborných výsledků v testech pamětného počítání. John teď musí dokázat, aby jeho písemná práce odrážela jeho schopnosti a zajistit předcházení chybám. John dobře umí pracovat s číselnými řády a snadno násobí a dělí celá i desetinná čísla až do 100 000. Dokáže s jistotou použít všechny čtyři operace na dvě desetinná místa a je schopen řešit příklady s převody zlomků, desetinných mist a procent. John se letos zlepšil v geometrii a je nyní schopen přesně měřit úhloměrem, číst a rýsovat úhly. Má dobré znalosti o vlastnostech 2D a 3D tvarů a je schopen je správně slovně popsat. John je nyní mnohem sebevědomější při vytváření a interpretaci sloupcových, čárových a výsečových grafů a interpretaci dat z grafů vyčtených.
VĚDY Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Umí uspořádat postup výzkumné práce
Při výzkum využívá objektivní ověřování, umí vybrat vhodné vybavení a navrhuje zlepšení podle potřeby.
Zakládá hypotézy na vědeckých poznatcích.
Pozorování, srovnání a měření zaznamenává různými formami
Vědecké znalosti a porozumění jim používá k interpretaci vzorců a závěrů.
Komentář: John tento rok ve vědách zkoumal a dobře fungoval jako součást týmu. Je schopen spolehlivě identifikovat klíčové faktory při pokusech a testech a použít je ve své práci. Je schopen vybrat vhodné pracovní postupy pro řadu úkolů, naplánovat je a efektivně využívat. John má dobré obecné znalosti a porozumění světu, což mu pomáhá orientovat se ve vědě. John si užil naše stadium mikroorganismů a dobře porozuměl různým typům mikroorganismů, včetně toho, jak mohou bakterie způsobovat různé nemoci. Při studiu kapalin, pevných látek a plynů mohl identifikovat řadu souvislostí, ve kterých dochází ke změnám, jako je odpařování, a využít znalosti o tom, jak lze směsi, jako je např. sůl a voda, oddělit a navrhl způsoby, jak lze oddělit jiné podobné směsi. John si take užil učení o tom, jak rostliny a zvířata v různých prostředích na sobě závisí a umí vysvětlit, že různé organismy se vyskytují v různých prostředích díky přírodním faktorům, jakými jsou například světlo či voda.
DĚJEPIS Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Umí popsat a vysvětlit hlavní události, lidi a změny v minulosti, čímž ukazuje faktické znalosti a jejich porozumění.
Rozumí různým výkladům a interpretacím minulosti.
Pracuji s různými informačními zdroji a zjištěná fakta pečlivě zaznamenává.
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
ZEMĚPIS Pracuje na zlepšení Přijatelné Nad očekávání
Identifikuje a vysvětluje názory svoje I ostatních týkající se zeměpisných záležitostí.
Rozpozná a popíše vliv fyzikálních procesů a lidské aktivity na místa, lidi a činnosti.
Rozpoznává a vysvětluje zeměpisné jevy a poznatky pomocí oborové slovní zásoby,
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
DESIGN a TECHNOLOGIE Pracuje na zlepšení Přijatelné Nad očekávání
Nápady a informace shromažďuje a používá k vytváření pracovních postupů “krok za krokem” s důrazem na potřeby uživatele.
Používá řadu materiálů a součástí s odkazem na funkci a kvalitu provedení.
Tvorbu vyhodnocuje a podle potřeby upravuje
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
HUDBA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Ovládání zvuků zpěvem a hraním
Kompoziční dovednosti
Reakce na hudbu
Poslouchá a aplikuje znalosti a porozumění
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
TĚLESNÁ VÝCHOVA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Rozumí a a dodržuje zásady tělesné kondice, zdraví a bezpečnosti. Dovednosti a techniky aplikuje přesně a vhodně.
Přesně ovládá a kontroluje svůj výkon s vědomím taktiky a souvislostí.
Hodnocení výkonů svých i ostatních používá je zlepšení výkonu.
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
UMĚNÍ Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Práce je rozvíjena zkoumáním nápadů a sbírkou vizuálních podnětů.
Znalosti a porozumění materiálům a procesům používá ke sdělování myšlenek a významů a k vytváření obrázků a artefaktů.
Myšlenky, metody a přístupy vlastní I ostatních porovnává a komentuje v souvislostech.
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Je schopen použít řadu primárních a sekundárních zdrojů důkazů k extrahování, kombinování a zaznamenávání zjištění.
Umí identifikovat a popsat podobnosti a rozdíly mezi vírami.
Projevuje empatii k přesvědčení a pocitům druhých; vlastní přesvědčení umí vyjádřit a ospravedlnit.
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
OSOBNÍ, SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A OBČANSKÁ VÝCHOVA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Podle potřeby umí akceptovat různá pravidla v různých situacích. Je schopen stanovit a měnit pravidla.
Chápe, že jakákoliv akce má vliv na ostatní. Bere na vědomí pocity druhých a respektuje je.
Má povědomí o proměnách těla v prebubertální době.
Ví, které běžně dostupné látky a drogy jsou legální či nelegální. Zná jejich účinky a rizika.
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
INFORMATIKA A KOMUNIKAĆNÍ TECHNOLOGIE Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Používá výpočetní techniku k různým formám prezentace pro publikum.
Získává, shromažďuje a interpretuje informace
Umí používat různé programy
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
FRANCOUZŠTINA Podprůměrné Přijatelné Nad očekávání
Jeví zájem o učení se cizímu jazyku
Ukazuje znalosti a porozumění jazyku
Snaha Je třeba se vice snažit Většinou se snaží Vždy se snaží
Chování, přístup k práci a školní život
John je oblíbený člen třídy, se kterým ostatní rádi pracují. Má ke svým spolužákům laskavý a ohleduplný přístup a snaží se všechny zapojit. John je obzvláště nadšený hudebník a letos v hraní na trubku udělal velký pokrok. Hrál na několika školních shromážděních a jeho hudební výstupy publikum potěšily. John je take horlivým zpěvákem a členem sboru.
Cíle pro příští rok
Gramotnost jazyková: Pokračovat v kontrole psaní pro jasnou a přesnou interpunkci
Gramotnost matematická: Pokračovat v rozvoji dovedností při používání úhloměru a kružítka
Obecně: Udržovat skvělý přístup k práci a spolužákům na střední škole
Podpis
Potvrzení / návratka
Odpověď rodičů / zákonných zástupců
Do níže vyhrazeného prostoru můžete připsat komentář, pokud si přejete. Následně vraťte toto potvrzení škole.
Podpis: ____________________ Datum: _____________________
Komentář žáka
Podpis žáka: ________________ Datum: _____________________

One Reply to “Londýnská škola – známky nebo konejšení?”

Leave a Reply