„Audit“ 2019: Eduin si protiřečí a mate pojmy

V kapitole Události v roce 2019 („Audit“ vzdělávacího systému 2019) je podkapitola Veřejné versus neveřejné školství: trvající snaha udržet děti a rodiče pod pokličkou.

Pod pokličkou jsou dle Eduinu rodiče, kteří chtějí založit soukromou školu a MŠMT jim odmítá vydat potřebná povolení. Soukromé školy zakládají rodiče, kterým z nějakého důvodu nevyhovují veřejné školy a chtějí, aby jejich děti byly vzdělávány jinak. Tito rodiče díky přístupu MŠMT budou dle „Auditu“ chtě nechtě muset řešit své požadavky ve stávajících neveřejných či veřejných školách, ale to může vést k „další vnější (i vnitřní) diferenciace škol, které budou rodičům s odlišnými požadavky nabízet odlišně designované vzdělávání. Může tak dojít k dalšímu prohloubení dvourychlostního školství, které je dnes do značné míry reprezentováno přítomností víceletých gymnázií. Dopadem takového jevu nemusí být nutně rozdíly v měřitelných výsledcích vzdělávání, jako spíše brzké a trvalé rozdělení vzdělávacích drah dětí dle jejich sociekonomického zázemí a budoucí nízká sociální soudržnost“.

Přeloženo do běžného jazyka: tito rodiče se pokusí zmanipulovat stávající vybranou školu tak, aby fungovala dle jejich představ, když už si nesmějí založit školu soukromou.

Eduin podporuje snahu některých rodičů o zakládání neveřejných škol, čímž jednoznačně dochází k brzkému oddělování žáků z bohatších rodin od ostatních. A to jde úplně proti Eduinem podporované Strategii 2030+ a jejímu hlavnímu cíli, totiž „Snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů“. Těžko snižovat nerovnosti v situaci, kdy vezmeme děti z bohatých rodin a umožníme jim vzdělávat se ve speciálním režimu, který více odpovídá životní filozofii jejich rodičů. Na těchto školách se platí školné, což je pro značnou část populace nepřekonatelná bariéra.

Zároveň Eduin podporuje postupné omezování počtu víceletých gymnázií. Jejich existenci totiž „Audit“ uvádí jako jednu ze slabin vzdělávacího systému: „Existence víceletých gymnázií zapříčiňuje, že po 5. třídě odchází akademicky nejlepší a rodinou nejmotivovanější děti ze základních škol, což má negativní vliv na kolektiv i učitele, kteří pokračují na 2. stupni.“ Na VLG mají šanci dostat se i nadané děti z chudších rodin, protože přijetí je podmíněno jenom úspěchem při přijímacích zkouškách, ať už výhradně, anebo zčásti státních jednotných.

Eduin si odporuje: chce, aby rodiče měli možnost dát dítě do neveřejné školy, ale zároveň aby neměli možnost dát ho na víceleté gymnázium. To je na odbornou
a konzultantskou společnost pozoruhodný myšlenkový kolotoč.

Co tedy Eduin chce? Cílem Eduinu je přetvořit základní, potažmo střední školy k obrazu svému. K tomu potřebuje být viděn a slyšen ve veřejném prostoru a použije k tomu jakýkoliv prostředek: pokud je zapotřebí hájit úzkou skupinu rodičů, kteří chtějí mít vymazlené soukromé školy, hájí právo na exkluzivitu. Pokud ale chtějí jiní rodiče dát své děti na víceletá gymnázia, je najednou exkluze fujky a Eduin se bije za inkluzivní vzdělávání pro všechny.

Eduin si protiřečí, žongluje s pojmy dle momentální potřeby a vnáší do veřejného prostoru zmatek. Což je přesně to, co žádný audit (v pravém slova toho smyslu) nedělá.

Leave a Reply